CELE FUNDACJI

Celami Fundacji “Moda na Warmię i Mazury” są:

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2. działalność na rzecz zmniejszenia bezrobocia, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. działalność charytatywna;
4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
7. działalność na rzecz promocji kobiet w życiu publicznym;
8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
10. działalność na rzecz informatyzacji regionu i propagowania nowych technologii;
11. działalność na rzecz poprawy infrastruktury na Warmii i Mazurach, w tym infrastruktury transportowej;
12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
13. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
14. edukacja młodych ludzi w różnych formach pozaszkolnych;
15. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
16. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
18. działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
20. działalność na rzecz pomocy Polonii i Polakom za granicą;
21. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
22. promocja regionu Warmii i Mazur na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej;
23. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
24. działalność na rzecz aktywizacji seniorów i integracji międzypokoleniowej.