Projekt: Paleta kluczowych możliwości

Celem projektu jest szkolenie osób dorosłych w zakresie:

 • nauki języka obcego (język angielski lub jęz. niemiecki),
 • nauki obsługi komputera i korzystania z internetu,
 • nauki zarządzania projektem.

W szkoleniu weźmie udział 396 osób dorosłych (218 kobiet i 178 mężczyzn) – uczących się, pracujących lub zamieszkujących subregion olsztyński, należących do grup defaworyzowanych, posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem poziomu kompetencji lub kwalifikacji.

Na zakończenie szkoleń po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają certyfikaty poświadczające ukończenie kursu.

Projekt trwa od 09.2019 do 03.2021.

Projekt realizowany na obszarze subregionu olsztyńskiego województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach:

 • Olsztyn,
 • olsztyński,
 • bartoszycki,
 • kętrzyński,
 • lidzbarski,
 • mrągowski,
 • nidzicki,
 • szczycieński.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 984 268,00 zł

LIDER PROJEKTU: Fundacja Moda na Warmię i Mazury

PARTNER PROJEKTU: J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz

Wymagania formalne uczestnictwa

Odbiorcami proj. będzie 396 os. fizycznych bezpośrednio korzystających ze wsparcia EFS, w tym 218 kobiet i 178 mężczyzn, uczących się, pracujących lub zamieszkujących (w roz. KC) obszar subregionu olsztyńskiego, w 100% należących do grup defaworyzowanych, tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, z własnej inicjatywy zainteresowanych uczeniem się, w tym:

 • min. 70 % UP (278) to os. o niskich kwalifikacjach,
 • min. 30 % UP (119 )to os. w wieku 50 lat i więcej,
 • min. 95 % UP (377) to os. w wieku 25 lat i więcej,
 • min. 5 % UP (20) to os. z niepełnosprawnościami.

Wsparcie skierowane jest do osób dorosłych:

 • o niskich kwalifikacjach, tj. posiadających wykształcenie co najwyżej średnie w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie,
 • z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji,
 • uczących się, pracujących lub zamieszkujących obszar województwa warmińsko-mazurskiego,
 • nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Harmonogram zajęć